Поколението Z / Gen Z

Поколението Z или колко е лесно да мигрираш

Пусни

Автор: Доротея Николова

 

Целеустремени, адаптивни, креативни, предприемчиви, фокусирани върху целта си, търсещи удовлетворението в работата и ученето, пътуващи леко, необременени от комплексите на миналото, ориентирани към бъдещето и лесно сменящи локации и дестинациите. Така описват себе си представителите на поколението Z, онези, родени между 1996 и 2009 г.

 

Свободни хора, които се забавляват, работят, учат, с множество възможности, при които решението за промяна идва относително бързо, а събирането на багажа още повече. За бъдещето на Европа и на Европейския съюз миграцията или иначе казано свободното движение на хора, е ключов фактор.

 

Многообразието на миграцията – с шансовете, рисковете, общностите и предизвикателствата, събрани в 15 минути в срещите с бивши, настоящи и бъдещи мигранти.

 

Участват:

Андония Филумента Цървенкова, студентка;
Мария Добрева, бесарабска българка, студентка;
Джейн Димитрова, млад предприемач;
Естонският журналист Март Валнер;
Багдаш от Турция;
Роберта от Словения;
Примош от Словения;
Емил Радев евродепутат;
Доц. Валентина Макни, ИУ Варна;
Милица Иванова, ученичка, 17 г., Първа езикова гимназия Варна;
Иван Запорежец от Ровно, Украйна, студент.

 

Generation Z or how easy it is to migrate

Purposeful, adaptive, creative, enterprising, focused on their goal, looking for satisfaction in work and study, travel light, unencumbered by the complexes of the past, future-oriented and easily changing locations and destinations.
This is how Generation Z, people born between 1996 and 2009, describe themselves.

 

Free people who have fun, work, study – all of them with many opportunities, taking decision to change quickly, and the collection of luggage even more.
For the future of Europe and the European Union, migration, or in other words free movement of persons, is a really key factor.

 

According to the European Commission, between 2.5 and 3 million people legally come to work in the EU every year. Tens of thousands are swapping their hometowns in different countries looking for better education.

Diversity of migration – including opportunities, risks, communities and challenges gathered in 15 minutes in meetings with former, current and future migrants.
By Doroteya Nikolova

 

Includes the voices of:
Mart Valner, Estonia
Bağdaş, Turkey
Andonia Filumena Tzarvenkova, a Bachelor’s degree student in Varna;
Maria Dobreva, a student in Varna of the Bulgarian over 205,000 minority in the historical region of Bessarabia, Ukraine;
Jane Dimitrova, young enterpreneur;
PRIMOŽ JAMŠEK, Slovenska filantropija;
ROBERTA ČOTAR KRILIĆ, Zavod za razvoj mobilnosti mladih MOVIT;
Emil Radev - a Member of the European Parliament;
Valentina Makni – Associate professor, PhD. In Economics at University of Economics – Varna;
Militza Ivanova, 17, First Language School Varna
Ivan Zaporozhetz, student, from Rovno/Rivni, Ukraine

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: