Поколението Z / Gen Z

Новият български европейски Баухаус

Пусни

Автор: Любомира Константинова

 

Естествените материали ли са онези, които ще бъдат използвани в строителството на бъдещето, на бъдещите европейски домове? Как използваме или можем да използваме материалите, които са налични около нас – бързовъзобновяеми, въглеродопоглъщащи, климатично неутрални, здравословни? Новият европейски Баухаус ли е отговорът на тези въпроси за представителите на Поколението Z в България?

 

Това ни казват: Мартин Микуш, архитект, специализирал урбанизъм в САЩ, Владимир Гечев, програмистът, който преди пет години си построи къща от слама, а днес, когато вече не е програмист, създава домове от сламени панели за други хора, и Димитър Михайлов, предприемач, който променя живота си, за да може да осигури за себе си, а и не само за себе си, здравословна среда на живот, свързана с жизнения цикъл на индустриалния коноп. Димитър създава и фейсбук групата за взаимопомощ „Конопобетон България“ (Hempcrete Bulgaria).

 

The New Bulgarian European Bauhaus

 

Author: Lyubomira Konstantinova

 

Are the natural materials the ones that will be used in the construction of the future, of future European homes? How do we use or can we use the materials that are available around us – fast-renewable, carbon-absorbing, climate-neutral, healthy? Is the new European Bauhaus the answer to these questions for the representatives of Generation Z in Bulgaria?

 

This is what we are asking: Martin Mikush, an architect who specialized in urban planning in the United States, Vladimir Gechev, the programmer who built a straw house five years ago and today, when he is no longer a programmer, creates houses from straw panels for other people, and Dimitar Mihailov, an entrepreneur, who is changing his life so that he can provide for himself, and not only for himself, a healthy living environment related to the life cycle of industrial hemp. Dimitar also created the Facebook group for mutual assistance „Hempcrete Bulgaria“.

 

Слушайте и тук:
Споделете
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградитe:
ПРЕГЛЕД: